Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym przekazujemy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie.

I. Administrator, Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie, ul. Powstańców Wlkp. 76, 89-200 Szubin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie, możliwy jest pod numerem telefonu 52 391-03-58 lub adresem e-mail: no@kpwik.com.pl

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. W celu realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Administratorem a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. W celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152) w związku z zawarciem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym do:
  1. świadczenia usług nie objętych umową na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawierania umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez Administratora,
 3. W celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. W celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w zakresie określonym w pkt II jest ono niezbędne do realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz innych usług koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz innych usług koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków będą:
  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2.  podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów np.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące: usługi kurierskie; usługi pocztowe; usługi prawnicze; usługi odczytu oraz zdalnego odczytu wodomierzy,
  3. inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych lub w zakresie niezbędnym dla zawarcia lub prawidłowej realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (m.in: Urzędy Miast i Gmin, Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne),
  4. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego.
 3. Jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
 2. Po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie usunięte lub przekazane właściwemu Archiwum Państwowemu.

V. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia

 1. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do przekazanych Administratorowi Pani/Pana danych w każdym czasie oraz otrzymania kopii tych danych, na podstawie art.15 RODO, a także do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz uzupełnienia ich w przypadkach określonych w art. 16 RODO;
  2. żądania usunięcia danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3. przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20 RODO.
 2. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt I ust. 4- 5, zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.