Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Numer PKD
Opis przedmiotu działalności
Przedmiot przeważającej działalności
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Przedmiot pozostałej działalności
37.00.Z
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
42.21.Z
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.99.Z
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z
Przygotowanie terenu pod budowę
43.22.Z
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z
Wykonywanie instalacji elektrycznych
38.11.Z
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne