bip

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie gminy Szubin
na okres: od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XXIII/281/16 z dnia 28 lipca 2016 r.


1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Szubin na okres 12 miesięcy od 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), zwana dalej Ustawą,
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji nr GKM-7030/23/02 wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta w dniu 26 listopada 2002 roku
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi :

 • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych, z którymi zawarto umowę,
 • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, z którymi zawarto umowę.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pozwoliły na wybór taryfy jednolitej – zawierającej jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla wszystkich taryfowych grup. Taryfa ma strukturę wieloczłonową zawierającą ceny i stawki opłat. Taryfa określa stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług :

Grupa 1 – W1 : Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług w tym Gmina Szubin na cele określone w art. 22 ustawy rozliczani wg wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych.

Grupa 2 – W2 : Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza głównego w okresach co dwa miesiące.

Grupa 3 – W3 : Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza głównego w okresach co trzy miesiące.

Grupa 4 – W4 : Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza głównego w okresach co sześć miesięcy.

Grupa 5 – W5 : Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy w budynkach wielolokalowych.


W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług :

Grupa 1 – S1 : Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 4 taryfy, obowiązują jednolite ceny za m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

5.1. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z :
 1. ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
 2. stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.
Grupa
Składniki stawki abonamentowej
Składniki stawki netto w zł
Stawka netto w zł / odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W1 za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
za rozliczenie odbiorcy usług
1 m-c x 3,83
1 x 3,61
7,44
W2 za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
za rozliczenie odbiorcy usług
2 m-ce x 3,83
1 x 3,61
11,27
W3 za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
za rozliczenie odbiorcy usług
3 m-ce x 3,83
1 x 3,61
15,10
W4 za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
za rozliczenie odbiorcy usług
6 m-cy x 3,83
1 x 3,61
26,59
W5 za rozliczenie odbiorcy usług w budynku wielolokalowym
1 x 3,61
3,61
W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny i stawki opłat skalkulowane dla Grupy 1 – W1
5.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa dwuczłonowa składająca się :
 1. ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonego ścieku do kanalizacji,
 2. stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych płaconej za każdy miesiąc bez względu na faktyczne dostarczanie ścieków przez odbiorcę usług. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/miesiąc.
5.3. Przy rozliczaniu odbiorców posiadających wodomierze główne pobierana jest opłata abonamentowa w pełnej wysokości.
5.4. Przy rozliczaniu odbiorców posiadających wodomierze dodatkowe mierzące wodę bezpowrotnie zużytą pobierana jest opłata za wg stawki dla Grupy 5 – W5

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Tabela 1

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. W1
Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług w tym Gmina na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani według wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych
1. cena za 1m3 dostarczonej wody
3,33
Zgodnie z przepisami na dzień obowiązywania taryfy
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych
7,44

zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy

2. W2
Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług rozliczani według wodomierza głównego w okresach dwumiesięcznych
1. cena za 1m3 dostarczonej wody
3,33
Zgodnie z przepisami na dzień obowiązywania taryfy
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych
11,27

zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy

3. W3
Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług rozliczani według wodomierza głównego w okresach trzymiesięcznych
1. cena za 1m3 dostarczonej wody
3,33
Zgodnie z przepisami na dzień obowiązywania taryfy
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych
15,10

zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy

4. W4
Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy usług rozliczani według wodomierza głównego w okresach sześciomiesięcznych
1. cena za 1m3 dostarczonej wody
3,33
Zgodnie z przepisami na dzień obowiązywania taryfy
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach sześciomiesięcznych
26,59

zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy

5. W5
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy w budynkach wielolokalowych.
1. cena za 1m3 dostarczonej wody
3,33
Zgodnie z przepisami na dzień obowiązywania taryfy
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej
3,61

zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Tabela 2

Do cen określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów usług, zgodnie z § 2, pkt.9 do 11 Rozporządzenia.
Stawka podatku VAT wynosi 8 % i jest wprowadzona odrębnymi przepisami.

5.5. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. S1
Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali
1. cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
6,30
Zgodnie z przepisami na dzień obowiązywania taryfy
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej za urzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
5,80

zł / odbiorcę / okres rozliczeniowy

Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego netto 64,11 zł
Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień obowiązywania taryfy.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi. Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także ilość odebranych ścieków z nieruchomości ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, wykazujący ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe. Przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzeń jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia. Użyte wyżej określenia oznaczają.

Użyte wyżej określenia oznaczają:

 1. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
 2. wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem.
 3. urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym
 4. wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego, mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gruntu

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielolokalowych oraz budynków użyteczności publicznej i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom a u wszystkich odbiorców usług zainstalowane są wodomierze główne. Przedsiębiorstwo wyodrębniło pięć taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Różnicowanie stawek opłat spowodowane jest tym, że odczyty wodomierzy i rozliczanie należności prowadzone są w okresach jednomiesięcznych, dwumiesięcznych, trzymiesięcznych i sześciomiesięcznych, dlatego zgodnie z przepisami rozporządzenia, zróżnicowano stawkę opłaty abonamentowej w zależności od okresu rozliczeniowego. Koszty składające się na wysokość opłat abonamentowych w grupie taryfowej W1, różnią się od kosztów składających się na wysokość opłat abonamentowych w grupach taryfowych W2, W3, W4 i W5. Stawki opłat dla wymienionych grup taryfowych zawierają koszty odczytu wodomierza, rozliczenia należności za wodę oraz utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w każdym okresie rozliczeniowym czyli za każdy miesiąc dla W1. Stawka opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej W2 zawiera koszty odczytu wodomierza, oraz rozliczenia należności za wodę w każdym okresie rozliczeniowym czyli raz na dwa miesiące i koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych za każdy miesiąc. Stawka opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej W3 zawiera koszty odczytu wodomierza, oraz rozliczenia należności za wodę w każdym okresie rozliczeniowym czyli raz na trzy miesiące i koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych za każdy miesiąc. Stawka opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej W4 zawiera koszty odczytu wodomierza, oraz rozliczenia należności za wodę w każdym okresie rozliczeniowym czyli raz na sześć miesięcy i koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych za każdy miesiąc. Stawka opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej W5 zawiera koszty odczytu wodomierza, oraz rozliczenia należności za wodę w każdym okresie rozliczeniowym.

Wyodrębniono jedną taryfową grupę odbiorców usług S1 w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość odprowadzanych ścieków nie jest zróżnicowana, nie powodując przez to zróżnicowania kosztów ich odbioru. W związku z tym zastosowano jednolitą stawkę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

Odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody odprowadzą ok. 352 000 m3 ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (42,4 % pobranej wody).


7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i opłaty stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXXIV/ 276 /06 z dnia 16 lutego 2006r. i uchwałą nr XXXV/ 285 /06 z dnia 30 marca 2006 r.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi normami. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania.

Przedsiębiorstwo przyjmuje zgłoszenia o awariach przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia na tel. 52 391 03 60