Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie gminy Szubin

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

obowiązująca na terenie gminy Szubin
na okres: od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 roku
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XI/24/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.


1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za świadczenie usług w ramach odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz określa warunki ich stosowania w obrębie zasięgu kolektorów odprowadzających wody deszczowe i roztopowe do odbiornika – rzeki Biała Struga.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), zwana dalej Ustawą,
  • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków opadowych i roztopowych świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Szubinie.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji nr GKM-7030/23/02 wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Szubin w dniu 26 listopada 2002 roku.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest działalność polegająca na ujmowaniu i dostarczaniu wody oraz działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych pozwoliły na wybór taryfy jednolitej – zawierającej jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup. Taryfa ma strukturę jednoczłonową.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Taryfa obejmuje odbiorców usług odprowadzających ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. Są to powierzchnie z terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W okresie obowiązywania taryfy, objętym niniejszym wnioskiem taryfowym, przyjęto taryfę jednoczłonową zawierającą wyłącznie ceny odniesione do jednostki miary powierzchni zanieczyszczonych o nawierzchni trwałej i jej sposobu zagospodarowania, z których odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, bez stawki opłaty abonamentowej.

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

Tabela

Lp.
Typ nawierzchni
Cena
Jednostka
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
1. Powierzchnie z terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów
0,16
0,17
zł/m2/m-c

Do ceny określonej w kolumnie 3 z tabeli dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z § 2, pkt 9 do 10 rozporządzenia.
Stawka podatku VAT wynosi 8 % i jest wprowadzona odrębnymi przepisami.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na warunkach i terminach określonych w umowie

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Taryfa cenowa dotyczy wszystkich odbiorców usług określonych w jednej, powyżej zdefiniowanej taryfowej grupie odbiorców usług.

Zakres usług świadczonych w tej grupie obejmuje odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: powierzchnie z terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Jakość ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową nie jest zróżnicowana i nie powoduje zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczan


7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXXIV / 276 / 06 z dnia 16 lutego 2006r. i uchwałą nr XXXV/285/06 z dnia 30 marca 2006 r.

Ścieki opadowe i roztopowe są oczyszczane w separatorach a następnie odprowadzane do rzeki.