Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kcynia

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

obowiązująca na terenie gminy Kcynia
na okres: od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni
Nr Nr X/68/2015 z dnia 28 maja 2015 r.


1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Kcynia na okres 12 miesięcy: od dnia1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

  • ustawa z dnia 7 czerwca2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą,
  • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie w zakresie dostawy wody.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Kcyni znak GKiM.III.7033/13/03 z dnia 19 maja 2003 roku.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom z którymi zawarto umowę.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozwoliły na wybór taryfy jednolitej – zawierającej jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wody. Taryfa ma strukturę wieloczłonową zawierającą ceny i stawki opłat. Taryfa określa stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych. Na podstawie tych samych cen rozliczana jest także gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 4 taryfy, obowiązują jednolite ceny za m3 dostarczonej wody

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z :
1. ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
2. stawki opłaty abonamentowej składjącej się z:
2.1. opłaty abonamentowej za każdy punkt poboru wody w miesięcznym okresie rozliczeniowym, wyrażonej w zł na miesiąc za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
2.2. opłaty abonamentowej za rozliczenie odbiorcy według wodomierza głównego lub wodomierza zainstalowanego w lokalu lub ryczałtu, wyrażonej w zł za każdy rozliczony punkt poboru wody.
W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej, jak dla gospodarstw domowych

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Tabela

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali 1. cena za 1m3 dostarczonej wody
3,09
3,34
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej2.1.

opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych 3,59 3,88
zł/m-c
2.2. opłata abonamentowa za rozliczenie punktu poboru 4,31
4,65
zł/punkt poboru wody
2. Gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe 1. cena za 1m3 dostarczonej wody 3,09 3,34 zł/m3

Do cen określonych w kolumnie 4 tabeli dolicza się podatek od towarów usług, zgodnie z § 2, pkt.9 do 12 Rozporządzenia.
Stawka podatku VAT wynosi 8 % i jest wprowadzona odrębnymi przepisami.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego netto 62,20 zł.
Podatek VAT 23 % 14,31 zł.
Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego brutto 76,51 zł.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Użyte wyżej określenia oznaczają:

  1. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
  2. wodomierz zainstalowany w lokalu- przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem,

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinny i wielolokalowych oraz budynków użyteczności publicznej i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom.


7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą nr XXXVII/286/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi normami. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania.