Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie gminy Szubin
na okres: od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku


1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Szubin na okres 12 miesięcy 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku

Podstawa prawna opracowania taryfy:

  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku, poz.139), zwana dalej Ustawą,
  • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Szubinie, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnychnych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Szubinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji nr GKM-7030/23/02 wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta w dniu 26 listopada 2002 roku.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych, z którymi zawarto umowę,
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, z którymi zawarto umowę.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pozwoliły na wybór taryfy jednolitej - zawierającej jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla wszystkich taryfowych grup. Taryfa ma strukturę wieloczłonową zawierającą ceny i stawki opłat. Taryfa określa stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych. Na podstawie tych samych cen rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jaki odbiorców przemysłowych i pozostałych.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 4 taryfy, obowiązują jednolite ceny za m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

5.1. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z :
1. ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
2. stawki opłaty abonamentowej :
2.1. opłaty abonamentowej za każdy punkt poboru wody w miesięcznym okresie rozliczeniowym, wyrażonej w zł na miesiąc za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
2.2. opłaty abonamentowej za rozliczenie odbiorcy według wodomierza głównego lub wodomierza zainstalowanego w lokalu lub ryczałtu, wyrażonej w zł za każdy rozliczony punkt poboru wody.
W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 4 taryfy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej, jak dla gospodarstw domowych.
5.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa dwuczłonowa składająca się z :
1. ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonego ścieku do kanalizacji,
2. stawki opłaty abonamentowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym wyrażonej w zł na miesiąc za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Tabela 1

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali 1. cena za 1mdostarczonej wody
3,38
3,65
zł/m3
2. stawki opłaty abonamentowej2.1.

opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych 3,72 4,02
zł/m-c
2.2. opłata abonamentowa za rozliczenie punktu poboru 4,31
4,65
zł/punkt poboru wody
2. Gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe 1. cena za 1mdostarczonej wody 3,38 3,65 zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Tabela 2

Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali 1. cena za 1modprowadzonych ścieków
6,65
7,18
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 6,29 6,79 zł/mc

Do cen określonych w kolumnach 4 z tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z § 2, pkt 9 do 11 rozporządzenia.
Stawka podatku VAT wynosi 8 % i jest wprowadzona odrębnymi przepisami.

5.3 Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego netto 62,20 zł.
Podatek VAT 23 % 14,31 zł.
Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego brutto 76,51 zł.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także ilość odebranych ścieków z nieruchomości ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, wykazujący ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.
Przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzeń jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.
Użyte wyżej określenia oznaczają:

  1. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
  2. wodomierz zainstalowany w lokalu - przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem,
  3. urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
  4. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego, mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gruntu.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielolokalowych oraz budynków użyteczności publicznej i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom a u odbiorców usług zainstalowane są wodomierze główne.

Odbiorcy korzystający z usług.przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody (815 tys. m3 odprowadzą 352 tys. m3 ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.


7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i opłaty stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXXIV/276/06 z dnia 16 lutego 2006 r. i uchwałą nr XXXV/285/06 z dnia 30 marca 2006 r.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi normami. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania.