Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadki

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 24 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szubinie ogłasza, że od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadki.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług obowiązują jednolite ceny za m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

I. Przy rozliczeniu za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

1. ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody,
2. stawki opłaty abonamentowej składającej się z:

2.1. opłaty abonamentowej za każdy punkt poboru wody w miesięcznym


okresie rozliczeniowym, wyrażonej w złotych na miesiąc za utrzymanie


w gotowości urządzeń wodociągowych,

 2.2. opłaty abonamentowej za rozliczenie odbiorcy wg wodomierza


głównego lub wodomierza zainstalowanego w lokalu lub ryczałtu


wyrażonej w złotych za każdy rozliczony punkt poboru wody

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali 1. cena za 1m3dostarczonej wody
2,87
3,10
zł/m3
2. stawki opłaty abonamentowej2.1.

opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych 3,07 3,32
zł/m-c
2.2. opłata abonamentowa za rozliczenie punktu poboru 3,93 4,24
zł/punkt poboru wody
2. Gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe 1. cena za 1m3dostarczonej wody 2,87 3,10 zł/m3

II. Przy rozliczaniu za odprowadzone ścieki dla odbiorców usług ma zastosowanie taryfa dwuczłonowa składająca się z:

1.  ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonego ścieku do kanalizacji, 
2. stawki opłaty abonamentowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym wyrażonej w złotych na miesiąc za utrzymanie gotowości urządzeń kanalizacyjnych.


Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali 1. cena za 1m3odprowadzonych ścieków
9,29
10,03
zł/m3
2. stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 5,82 6,29 zł/mc

Do cen określonych w kolumnach 4 z tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z § 2, pkt 9 do 11 rozporządzenia.
Stawka podatku VAT wynosi 8 %.

III. Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego netto 59,27 zł.
Podatek VAT 23 % 13,63 zł.
Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego brutto 72,90 zł.

Taryfa będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Warunki rozliczeń z odbiorcami, zakres świadczonych usług oraz standardy jakościowe określają:
• umowy zawarte pomiędzy KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie i odbiorcami usług,
• regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Sadki uchwalony przez Radę Gminy w Sadkach uchwałą nr XXX/49/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Zarząd KPWiK
Sp. z o.o. w Szubinie