bip

Ogłoszenia o zamówieniach

21-Z-2017 - Dostawa rozdzielniy elektrycznej

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie rozdzielnicy elektrycznej o parametrach określonych w specyfikacji dla stacji wodociągowej w Samoklęskach Dużych gm.Szubin

MIEJSCE DOSTAWY
Stacja wodociągowa w Samoklęskach Dużych gm. Szubin

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 28.02.2018 r.

GWARANCJA
24 miesiące

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
  2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Grzegorz Domiński
tel. 52 391-03-60

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 29.12.2017 r. do godziny 1400
  • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
  • e-mailem : dt@kpwik.com.pl
ZAŁĄCZNIKI