bip

Ogłoszenia o zamówieniach

1-Z-2019 - Dostawa przepompowni ścieków i wód deszczowych

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I WÓD DESZCZOWYCH


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawę

  • przepompowni ścieków dla kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej w Szubinie
  • przepompowni wód deszczowych dla kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej w Szubinie
  • przepompowni ścieków dla kanalizacji sanitarnej w Kowalewie gm. Szubin

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

PS-1 i PD-1 Szubin Poziomkowa – do dnia 30.04.2019 r.
PS-1 Kowalewo – do dnia 31.05.2019 r.

MIEJSCE DOSTAWY
  • Szubin ul. Poziomkowa
  • Kowalewo gm. Szubin, ul. Poziomkowa

GWARANCJA

36 miesięcy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
  2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Łukasz Matusiak
tel. 52 391-03-63

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 15.02.2019 r. do godziny 1000
UWAGA: W związku z licznymi zapytaniami oferentów przedłużamy termin składania ofert do dnia 20.02.2019 r. do godz. 1000
  • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
  • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI