bip

Ogłoszenia o zamówieniach

11-Z-2018 - Dostawa przepompowni ścieków

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawę 2 przepompowni ścieków dla kanalizacji ściekowej w Karnowie

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przepompownia PS-1 – do dnia 17.08.2018 r.
Przepompownia PS-2 – do dnia 28.09.2018 r.

MIEJSCE DOSTAWY
Karnowo gm. Nakło n/Not.

GWARANCJA
36 miesięcy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
  2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Łukasz Matusiak
tel. 52 391-03-63

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 26.06.2018 r. do godziny 1400
  • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
  • e-mailem : dt@kpwik.com.pl
ZAŁĄCZNIKI