bip

Ogłoszenia o zamówieniach

3-Z-2019 - Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Wykonanie projektu kanalizacji ściekowej na terenie zabudowy jednorodzinnej w Potulicach wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 31.08.2019 r.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
  2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień o charakterze i wielkości porównywalnej z przedmiotem zamówienia
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Jagoda Konopa
tel. 52 391-03-68

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 12.03.2019 r. do godziny 1400
  • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
  • e-mailem : dt@kpwik.com.pl
ZAŁĄCZNIKI