bip

Ogłoszenia o zamówieniach

3-Z-2018 - Naprawa agregatów głębinowych, pomp i mieszadeł

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

NAPRAWĘ AGREGATÓW GŁĘBINOWYCH, POMP I MIESZADEŁ


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE

 • Przegląd serwisowy
 • Naprawę z regeneracją
 • Wymianę podzespołów
wg załączonego wykazu urządzeń

 

MIEJSCE DOSTAWY I ODBIORU
Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W okresie III.2018 – III.2019

GWARANCJA
24 miesiące od dnia dostawy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
 2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Grzegorz Domiński
tel. 52 391-03-60

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 7.03.2018 r. do godziny 1000
 • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
 • e-mailem : dt@kpwik.com.pl
ZAŁĄCZNIKI

2-P-2018 - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów KPWiK Szubin

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW KPWiK SZUBIN


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów KPWiK w Szubinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w okresie 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Wypełniony formularz ofertowy
 2. Dokumenty wymienione w punkcie VI SIWZ
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu:
 1. Wawrzyniec Owczarzak - tel. 52 391-03-60
 2. Andrzej Skała - tel. 52 391-03-64
SKŁADANIE OFERT
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 – dział techniczny – pok. nr 9
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2018 r. o godzinie 1000
ZAŁĄCZNIKI