bip

Ogłoszenia o zamówieniach

20-Z-2018 - Wymiana koryta przelewowego na osadniku wtórnym

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

WYMIANA KORYTA PRZELEWOWEGO NA OSADNIKU WTÓRNYM


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Wymianę koryta przelewowego na osadniku wtórnym na oczyszczalni ścieków w Szubinie

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 31.10.2018 r.

GWARANCJA
36 miesięcy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
  2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Beata Woźniak
tel. 52 384-82-70

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 20.09.2018 r. do godziny 1400
  • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
  • e-mailem : dt@kpwik.com.pl
ZAŁĄCZNIKI

19-Z-2018 - Dostawa obudów studni głębinowych

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ OBUDÓW STUDNI GŁĘBINOWYCH


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawę 6 szt. obudów studni głębinowych Φ 1500 dla stacji wodociągowych :
Malice (1 szt.), Szczepice (1 szt.), Śmielin (2 szt.), Ślesin (2 szt.)
Parametry obudów wg specyfikacji

MIEJSCE DOSTAWY
Ujęcia wody w Malicach, Szczepicach gm. Kcynia
Ujęcie wody w Ślesinie gm. Nakło n/Not.
Ujęcie wody w Śmielinie gm. Sadki

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 20.10.2018 r.

GWARANCJA
36 miesięcy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
  2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Wawrzyniec Owczarzak
tel. 52 391-03-60

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 17.09.2018 r. do godziny 900
  • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
  • e-mailem : dt@kpwik.com.pl
ZAŁĄCZNIKI