bip

Ogłoszenia o zamówieniach

18-Z-2019 - Badania wody oraz ścieków surowych i oczyszczonych w latach 2020-2021

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

BADANIA WODY ORAZ ŚCIEKÓW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH W LATACH 2020-2021


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE

 1. Badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego – 200 kpl.
 2. Badania wody surowej :
  1. Woda surowa na potrzeby naliczania opłat środowiskowych – 32 kpl.
  2. Woda surowa zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych – 58 kpl.
 3. Badania wody pitnej w ramach monitoringu przeglądowego – 50 kpl.
 4. Badanie wód popłucznych – 60 kpl.
 5. Badania mikrobiologiczne wody na ujęciach i sieciach wodociągowych – wg potrzeb – szacunkowa ilość badań – 160 kpl.
 6. Badania ścieków surowych średniodobowe :
  1. Oczyszczalnia Ścieków Szubin – 24 kpl.
  2. Oczyszczalnia Ścieków Potulice – 8 kpl.
 7. Badania ścieków oczyszczonych średniodobowe :
  1. Oczyszczalnia Ścieków Szubin – 24 kpl.
  2. Oczyszczalnia Ścieków Potulice – 8 kpl.
 8. Badania komunalnych osadów ściekowych – 10 kpl.
 9. Badanie gleby – 20 kpl.
 10. Badanie odpadów o kodach :
  1. 19 08 01; 19 08 02; 19 09 99 – 6 kpl.
  2. 20 03 06 – 2 kpl.
Rodzaje badań wody i ścieków określa – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w okresie: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.
Badania będą przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany na poszczególne lata.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
 2. Kserokopię Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego lub innego równoważnego ośrodka akredytacji wraz z zakresem akredytacji.
 3. Kserokopię decyzji właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej uprawnienia do badań jakości wody zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Jagoda Konopa
tel. 52 391-03-68

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 10.12.2019 r. do godziny 1400
 • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
 • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI

17-Z-2019 - Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

Usługę ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych – w ruchu i podczas postoju (AC) oraz kradzieży (KR),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW)
 • ubezpieczenie Assistance (ASS)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku w terminach podanych w załączniku nr 3.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
 2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmującą przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późniejszymi zmianami)
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Bartosz Zieliński – tel. 52 391-03-63

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 5.12.2019 r. do godziny 1400
 • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
 • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI