bip

Ogłoszenia o zamówieniach

9-Z-2019 - Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjych

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, 52 384-81-81 fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawa rur PE i PCV, studni i kształtek kanalizacyjnych do budowy sieci kanalizacyjnych wg zestawienia zawartego w formularzu oferty
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.

MIEJSCE DOSTAWY
Szubin ul. Powstańców Wlkp.76

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia 5.07.2019 r. do dnia 19.07.2018 r. zgodnie z harmonogramem dostaw

GWARANCJA
36 miesięcy od dnia dostawy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  1. Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
  2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Łukasz Matusiak
tel. 52 391-03-63, 52 384-81-81

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 26.06.2019 r. do godziny 1400
  • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
  • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI