bip

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin

Uchwała nr XXXIII/291/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin, w brzmieniu zgodnym z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/8/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 2018.12.12, poz. 6453).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy SzubinUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2810 z dnia 2.06.2021 r.