Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin

Uchwała nr XXXIX/345/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIII/291/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 2021-06-02, poz. 2810) załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy SzubinUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6180 z dnia 3.12.2021 r.