Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kcynia

Uchwała nr II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Kcynia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVIII/286/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy KcyniaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6079 z dnia 04.12.2018 r.

Uchwała nr XXXVI/286/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Kcynia.

Treść uchwały XXXVI/286/2021Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4853 z dnia 5.10.2021 r.