Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadki

Uchwała nr XI/36/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Sadki

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadki stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy SadkiUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4666 z dnia 2019-09-04