Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nakło nad Notecią

Uchwała nr XXXIV/720/2021 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr LIII/1046/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nakło nad NoteciąUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2899 z dnia 7.06.2021 r.