bip

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nakło nad Notecią

Uchwała nr LIII/1046/2018 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm. poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XLI/397/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.Nr 70, poz. 1191 z dnia 2006-06-08).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Światłowski

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nakło nad NoteciąąUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 5069 z dnia 2018-10-09