bip

Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ lata 2017 - 2019

1. Uwagi wstępne

1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 15, ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) zwanej dalej Ustawą: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić realizację budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1”.


Nie zwalnia to gminy z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań, wyszczególnionych w uchwalonym planie, dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.


Na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 Ustawy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne prowadzonej działalności.


Zadania modernizacyjno – rozwojowe objęte planem przedsiębiorstwa są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w opracowywanych na szczeblu gminy:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla całej gminy lub jej części.

Wieloletni plan powinien być zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1.2. Przedmiot planowania

Wieloletni plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Urządzenia wodociągowe, zgodnie z art. 2, pkt. 16) Ustawy – to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.
Urządzenia kanalizacyjne, zgodnie z art.2, pkt. 14) Ustawy – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Rozdział przedsięwzięć związanych z remontem i rozbudową oraz ulepszeniem środków trwałych określa ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm).
Na podstawie art. 3, ust. 1, pkt. 15 ww. ustawy – środki trwałe stanowią m. in. "aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki", w tym: m. in. budowle i budynki.
Na podstawie art. 3, ust. 1 pkt. 16 ww. ustawy przez środki trwałe w budowie – rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Zgodnie z art. 31, ust. 1 ww. ustawy – ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

1.3. Informacje o podmiocie sporządzającym plan

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie działa na terenie gminy Nakło nad Notecią w oparciu o zezwolenie nr GK 6431.3/5/02 z dnia 6.09.2002 roku.

Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie:

 1. Nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

 2. Siedziba przedsiębiorstwa: Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76

 3. Adres przedsiębiorstwa: 89-200 Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76

 4. Numer w rejestrze przedsiębiorców: 0000004791

 5. Statystyczny numer identyfikacyjny: 090049393

 6. NIP: 562-000-41-99

 7. Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł

2. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo świadczy następujące usługi:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na

  • ujmowaniu wody,

  • uzdatnianiu wody,

  • dostarczaniu wody.

 2. zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na

  • odprowadzaniu ścieków,

  • oczyszczaniu ścieków.

Obszarem działalności przedsiębiorstwa jest :

 • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – gmina Nakło n/Not. z wyłączeniem miasta Nakła n/Not., miejscowości Chrząstowo i Olszewka
 • w zakresie zbiorowego odprowdzania ścieków – miejscowości Potulice, Występ, Lubaszcz

3. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach

W usługach zaopatrzenia w wodę planuje się w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania :

 • modernizację ujęcia wody w Karnowie – wymianę urządzeń do uzdatniania wody i instalacji technologicznej;
 • modernizację ujęcia wody w Ślesinie – modernizację dwóch obudów studni głębinowych, wymianę zestawu hydroforowego, budowę drogi wjazdowej i rozbudowę ogrodzenia ujecia;
 • modernizacja ujęcia wody w Trzeciewnicy – wymiana rurociągów tłocznych ze studni, modernizację dwóch obudów studni głębinowych i budynku hydroforni.

W zakresie sieci wodociągowych planuje się :

 • wybudowanie sieci wodociągowej na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wg zgłoszonych potrzeb w Gorzeniu, Karnowie, Paterku, Polichnie, Potulicach, Rozwarzynie, Ślesinie i Występie;
 • wymianę sieci wodociągowej z przyłączami w Karnówku z uwagi na zły stan rurociągów i zastąpienie rur azbestowo-cementowych;
 • utworzyć rezerwę środków na wymianę lub przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami związaną z budową lub modernizacją dróg.

W usługach odbioru i oczyszczania ścieków w zakresie przepompowni ścieków planuje się :

 • wymianę pomp do ścieków w Potulicach i Występie;
 • wymianę rozdzielnicy elektrycznej na przepompowni ścieków P1 w Potulicach.

W usługach odbioru i oczyszczania ścieków w zakresie sieci kanalizacyjnej planuje się :

 • wybudowanie kanalizacji ściekowej w Występie w ul. Nakielskiej;
 • wybudowanie kanalizacji ściekowej na terenie zabudowy jednorodzinnej w Potulicach;
 • przebudowę przewodów kanalizacji ściekowej w Potulicach w ulicy Parkowej.
Załącznik nr 1 - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Nakło n/Not. w latach 2017-2019

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W ramach planowanych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych charakter zadań racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków mają następujące inwestycje: 
 • modernizacja stacji uzdatniania wody – wymiana urządzeń i instalacji technologicznych spowoduje zmniejszenie zużycia wody na cele technologiczne;

 • wymiana sieci wodociągowej w Karnówku wyeliminuje wycieki wody z wyeksploatowanych rurociągów;

 • przebudowa przewodów kanalizacji ściekowej w Potulicach w ulicy Parkowej wyeliminuje zatrzymywanie ścieków, a tym samym pozwoli usprawnić procesy oczyszczania i polepszyć jakość wprowadzanych ścieków do odbiornika;

 • budowa sieci kanalizacyjnych w Występie w ul. Nakielskiej i w Potulicach umożliwi likwidacje zbiorników bezodpływowych i spowoduje równomierny dopływ ścieków do oczyszczalni.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

L.p.
Zadania inwestycyjne
Orientacyjna wartość inwestycji
Nakłady inwestycyjne w roku
2017
2018
2019
1.
Zaopatrzenie w wodę -
w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania
271 000
94 000
69 000
108 000
2.
Zaopatrzenie w wodę -
w zakresie sieci wodociągowych
260 000
130 000
39 000
91 000
3.
Odbiór i oczyszczanie ścieków w zakresie przepompowni ścieków
75 000
20 000
35 000
20 000
4.
Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie sieci kanalizacyjnej
817 000
98 000
375 000
344 000
Łącznie nakłady
1 423 000
342 000
518 000
563 000

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno - rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, określa § 7, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

Źródła finansowania mogą stanowić :

 • środki własne,

 • kredyty i pożyczki,

 • dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Do sfinansowania nakładów przestawionych w punkcie 5 zostaną przeznaczone środki własne z odpisów amortyzacyjnych naliczanych od środków trwałych, za pomocą których są świadczone usługi wodociągowo-kanalizacyjne oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.