Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina SADKI lata 2017 - 2019

1. Uwagi wstępne

1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 15, ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) zwanej dalej Ustawą: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić realizację budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1”.


Nie zwalnia to gminy z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań, wyszczególnionych w uchwalonym planie, dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.


Na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 Ustawy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne prowadzonej działalności.


Zadania modernizacyjno – rozwojowe objęte planem przedsiębiorstwa są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w opracowywanych na szczeblu gminy:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla całej gminy lub jej części.

Wieloletni plan powinien być zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1.2. Przedmiot planowania 

Wieloletni plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Urządzenia wodociągowe, zgodnie z art. 2, pkt. 16) Ustawy – to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.
Urządzenia kanalizacyjne, zgodnie z art.2, pkt. 14) Ustawy – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Rozdział przedsięwzięć związanych z remontem i rozbudową oraz ulepszeniem środków trwałych określa ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm).
Na podstawie art. 3, ust. 1, pkt. 15 ww. ustawy – środki trwałe stanowią m. in. "aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki", w tym: m. in. budowle i budynki.
Na podstawie art. 3, ust. 1 pkt. 16 ww. ustawy przez środki trwałe w budowie – rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Zgodnie z art. 31, ust. 1 ww. ustawy – ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

1.3. Informacje o podmiocie sporządzającym plan

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie działa na terenie gminy Sadki w oparciu o zezwolenie nr 1/2002 z dnia 20.08.2002 roku.

Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie:

 1. Nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

 2. Siedziba przedsiębiorstwa: Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76

 3. Adres przedsiębiorstwa: 89-200 Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76

 4. Numer w rejestrze przedsiębiorców: 0000004791

 5. Statystyczny numer identyfikacyjny: 090049393

 6. NIP: 562-000-41-99

 7. Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł

2. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo świadczy następujące usługi:

  1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na

   • ujmowaniu wody,

   • uzdatnianiu wody,

   • dostarczaniu wody.

  2. zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na

   • odprowadzaniu ścieków,

   • oczyszczaniu ścieków.

Obszarem działalności przedsiębiorstwa jest cała gmina.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach

W usługach zaopatrzenia w wodę planuje się w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania :

 • wymianę agregatów głębinowych w Sadkach, Śmielinie i Dębionku;
 • modernizację ujęcia wody w Sadkach – modernizacja układu sterowania zestawem hydroforowym, modernizację obudów studni głębinowych i budowę lub rekonstrukcję studni głębinowej;
 • modernizację ujęcia wody w Śmielinie – modernizację dwóch obudów studni głębinowych;
 • modernizację ujęcia wody w Dębionku – modernizację dwóch obudów studni głębinowych.

W zakresie sieci wodociągowych planuje się :

 • wybudowanie sieci wodociągowej na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Sadkach w ul. Orzeszkowej, Miłosza, Sienkiewicza, Szymborskiej i Słowackiego oraz na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Dębionku, Radziczu i Samostrzelu – Kulaskach w celu zapewnienia dostawy wody dla mieszkańców;
 • wymianę sieci wodociągowej w ul. Wyrzyskiej w Sadkach z uwagi na zły stan rurociągów azbestowo- cementowych;
 • rozbudowę sieci przy ul. Przemysłowej w Sadkach w celu zamknięcia sieci w pierścień;
 • utworzyć rezerwę środków na wymianę lub przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami związaną z budową lub modernizacją dróg.

W usługach odbioru i oczyszczania ścieków w zakresie sieci kanalizacyjnej planuje się wybudowanie kanalizacji ściekowej w Sadkach w ul. Wyrzyskiej oraz w ul. Orzeszkowej, Miłosza, Sienkiewicza, Szymborskiej i Słowackiego.
W usługach odbioru i oczyszczania ścieków w zakresie przepompowni planuje się wymianę rozdzielnicy elektrycznej przepompowni w Sadkach.

Wyżej wymienione zadania są szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1

Załącznik nr 1 – Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Sadki w latach 2017-2019

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków

W ramach planowanych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych charakter zadań racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków mają następujące inwestycje:
 • wymiana sieci wodociągowej w Sadkach w ul. Wyrzyskiej wyeliminuje występujące wycieki wody z wyeksploatowanych rurociągów;

 • wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Sadkach spowoduje likwidację zbiorników bezodpływowych i równomierny dopływ ścieków do oczyszczalni.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

L.p.
Zadania inwestycyjne
Orientacyjna wartość inwestycji
Nakłady inwestycyjne w roku
2017
2018
2019
1.
Zaopatrzenie w wodę - 
w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania
224 000
54 000
135 000
35 000
2.
Zaopatrzenie w wodę - 
w zakresie sieci wodociągowych
363 000
85 000
95 000
183 000
3.
Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie przepompowni ścieków
30 000
0
30 000
0
4.
Odbiór i oczyszczanie ścieków - w zakresie sieci kanalizacyjnej
400 000
138 000
200 000
62 000
Łącznie nakłady
1 017 000
277 000
460 000
280 000

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno - rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, określa § 7, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

Źródła finansowania mogą stanowić :

 • środki własne,

 • kredyty i pożyczki,

 • dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Do sfinansowania nakładów przestawionych w punkcie 5 zostaną przeznaczone środki własne z odpisów amortyzacyjnych naliczanych od środków trwałych, za pomocą których są świadczone usługi wodociągowo-kanalizacyjne oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.