bip

Gmina KCYNIA lata 2017 - 2019

1. Uwagi wstępne

1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 15, ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) zwanej dalej Ustawą: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić realizację budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1”.


Nie zwalnia to gminy z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań, wyszczególnionych w uchwalonym planie, dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.


Na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 Ustawy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne prowadzonej działalności.


Zadania modernizacyjno – rozwojowe objęte planem przedsiębiorstwa są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w opracowywanych na szczeblu gminy:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla całej gminy lub jej części.

Wieloletni plan powinien być zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

1.2. Przedmiot planowania

Wieloletni plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji (ulepszenia) urządzeń wodociągowych.
Urządzenia wodociągowe, zgodnie z art. 2, pkt. 16 Ustawy – to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Rozdział przedsięwzięć związanych z remontem i rozbudową oraz ulepszeniem środków trwałych określa ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).
Na podstawie art. 3, ust. 1, pkt. 15 ww. ustawy – środki trwałe stanowią m. in. "aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki", w tym: m. in. budowle i budynki.
Na podstawie art. 3, ust. 1 pkt. 16 ww. ustawy przez środki trwałe w budowie – rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Zgodnie z art. 31, ust. 1 ww. ustawy – ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

1.3. Informacje o podmiocie sporządzającym plan

Informacje o podmiocie sporządzającym planKomunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie działa na terenie gminy Kcynia w oparciu o zezwolenie nr GKiM.III. 7033/13/03 z dnia 19.05.2003 roku.

Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie:

 1. Nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

 2. Siedziba przedsiębiorstwa: Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76

 3. Adres przedsiębiorstwa: 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76

 4. Numer w rejestrze przedsiębiorców: 0000004791

 5. Statystyczny numer identyfikacyjny: 090049393

 6. NIP: 562-000-41-99

 7. Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł

2. Zakres usług wodociągowych

Przedsiębiorstwo świadczy następujące usługi:


Zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na

 • ujmowaniu wody,

 • uzdatnianiu wody,

 • dostarczaniu wody.

Obszarem działalności przedsiębiorstwa objętym zezwoleniem jest cała gmina Kcynia oprócz miasta Kcyni z wyłączeniem ul. Szubińskiej.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach

W usługach zaopatrzenia w wodę planuje się w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania :

 • wymianę agregatów głębinowych w Łankowicach, Szczepicach, Malicach i Słupowej;
 • modernizację ujęcia wody Słupowej – montaż rozdzielnicy elektrycznej, modernizację odstojnika wód popłucznych, modernizację obudowy studni głębinowej i wymianę kanalizacji wód popłucznych;
 • modernizację ujęcia wody w Szczepicach – montaż rozdzielnicy elektrycznej z monitoringiem, modernizacje odstojnika wód popłucznych i wymianę ogrodzenia;
 • modernizację ujęcia wody w Malicach – modernizację dwóch obudów studni głębinowych, wymianę rurociągów tłocznych ze studni i budowę drogi wjazdowej.

W zakresie sieci wodociągowych planuje się utworzyć rezerwę środków na wymianę lub przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami związaną z budową lub modernizacją dróg.

Wyżej wymienione zadania są szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1

Załącznik nr 1 - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Kcynia w latach 2017-2019

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W ramach planowanych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych charakter zadań racjonalizujących zużycie wody ma wymiana rurociągów tłocznych ze studni w Malicach. Wymiana spowoduje zmniejszenie strat wody w zużytych rurociągach.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

L.p.
Zadania inwestycyjne
Orientacyjna wartość inwestycji
Nakłady inwestycyjne w roku
2017
2018
2019
1.
Zaopatrzenie w wodę - 
w zakresie ujęć wody i stacji uzdatniania
358 000
106 000
118 000
134 000
2.
Zaopatrzenie w wodę - 
w zakresie sieci wodociągowych
62 000
33 000
22 000
7 000
Łącznie nakłady
420 000
139 000
140 000
141 000

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, określa § 7, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

Źródła finansowania mogą stanowić :

 • środki własne,

 • kredyty i pożyczki,

 • dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.


Do sfinansowania nakładów przestawionych w punkcie 5 zostaną przeznaczone środki własne z odpisów amortyzacyjnych naliczanych od środków trwałych, za pomocą których są świadczone usługi wodociągowo-kanalizacyjne.