Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ lata 2024 - 2026


Uchwała nr LXXVII/1484/2024 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026

Na podstawie art. 21 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, poz. 1688) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2026" będący w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Treść uchwały LXXVII/1484/2024