Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina KCYNIA lata 2024 - 2026


Uchwała nr LXXIII/530/2024 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z o.o. w Szubinie na lata 2024-2026 na terenie gminy Kcynia".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 21 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się przedłożony przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Szubinie na lata 2024-2026 na terenie gminy Kcynia" stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Treść uchwały LXXIII/530/2024