Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Szubin lata 2020-2021

Uchwała nr XLV/562/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z o. o. w Szubinie na lata 2020-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i 1000) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwalić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Szubin na lata 2020- 2021 opracowany przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie będących w jego posiadaniu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Szubin
na lata 2020-2021